Executive Council

Chairman: Wang Jiarui

Vice chairpersons: Ma Xiaowei, Zheng Jianbang, Hu Zhengyue, Long Mingbiao, Wang Ning, Hang Yuanxiang (standing), Jing Dunquan, and Pang Lijuan (female).

The Current Council
Institutional Structure
• Structure of CSCLF
Functional Departments: General Office, Fund Department, Department of International Relations, Mission Development Department and Institutional Party Committee (Personnel & Security Department)
Affiliations